Kallelse till årsmöte 2015

Tid:              Söndag 22 februari 2015 kl. 11.00

Plats:           Trafikverket

Årsmötets föredragningslista är som följer:

§1. Mötet öppnas

§2. Val av mötesordförande

§3. Val av mötessekreterare

§4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

§5. Fråga om mötet är behörigt utlyst

§6. Faställande av föredragningslista

§7. Verksamhetsberättelse

§8. Ekonomisk berättelse

§9. Revisionsberättelse

§10. Fråga om ansvarsfrihet

§11. Fastställande av medlemsavgift för 2015

§12. Fastställande av styrelseersättningar

§13. Motioner

§14. Fastställande av verksamhetsplan

§15. Fastställande av budget

§16. Val av ordförande        1år

§17. Val av två styrelseledamöter  2 år

§18. Val av två styrelsesuppleanter    1 år

§19. Val av två revisorer  1 år

§20. Val av en revisorssupleant

§21. Val av valberedning

§22. Val av driftgrupp 1 år

§23. Avslutning

Verksamhetsberättelse och övriga årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida www.bodenpistol.se senast en vecka före årsmötet.

Kallelse till årsmöte

Tid:              Söndag 16 februari 2014 kl. 11.00
Plats:           Hildursborg konferenslokal (en trappa upp)

Årsmötets föredragningslista är som följer:

§1. Mötet öppnas
§2. Val av mötesordförande
§3. Val av mötessekreterare
§4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§5. Fråga om mötet är behörigt utlyst
§6. Faställande av föredragningslista
§7. Verksamhetsberättelse
§8. Ekonomisk berättelse
§9. Revisionsberättelse
§10. Fråga om ansvarsfrihet
§11. Fastställande av medlemsavgift för 2015
§12. Fastställande av styrelseersättningar
§13. Motioner
§14. Fastställande av verksamhetsplan
§15. Fastställande av budget
§16. Val av ordförande        1år
§17. Val av två styrelseledamöter  2 år
§18. Val av två styrelsesuppleanter    1 år
§19. Val av två revisorer  1 år
§20. Val av en revisorssupleant
§21. Val av valberedning
§22. Prisutdelning
§23. Avslutning

Verksamhetsberättelse och övriga årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida www.bodenpistol.se och sändas ut via mail senast en vecka före årsmötet.

Motioner skall vara sekr@bodenpistol.se tillhanda senast 14-02-01

För Er som är morgonpigga, Bosse & Co har träningstävling (militär snabbmatch)
med start kl.09.00 ..vilken pangstart på dagen…!

Väl mött, vi bjuder på fika.

Styrelsen