Föreningsintyg

Ansökan om föreningsintyg behandlas via licens.bodenpistol@gmail.com

Finns behov av föreningsintyg för nyanskaffning av vapen eller förlängning av befintlig licens? Gör enligt följande

  1. Spara ned föreningsintygsblanketten från: https://polisen.se/Service/Blanketter/Vapen/Vanliga-blanketter/Foreningsintyg-om-medlemsskap-i-skytteforening/
  2. Fyll i de fält som är gulmarkerade i blanketten nedan, iakttag även ifyllningsinstruktionerna på sida 3 i den nedladdade blanketten:
  3. Skicka blanketten till licens.bodenpistol@gmail.com, bifoga ingen övrig dokumentation utan att det uttryckligen begärs.

 

Fortsatt läsning för den intresserade:

Förbundens Handlingsregler för Föreningsintyg

BSSK följer respektive förbunds handlingsregler för utfärdande av föreningsintyg.

Följande dokument beskriver de villkor som skall vara uppfyllda för att föreningen skall kunna utfärda ett föreningsintyg (för det förbund som ansökan gäller)

Svenska Pistolskytteförbundet

Svenska Pistolskytteförbundet med anledning av ny FAP 

IPSC Föreningsintyg

IPSC Vapenpolicy

Svenska Skyttesportförbundet

Svenska Skyttesportförbundet Vapenpolicy

BSSK’s regler för föreningsintyg

När ett nytt vapen skall införskaffas eller en befintlig licens förnyas så gäller följande anvisning.

BSSK’s styrelse skall i samband med att en medlem söker licens intyga att den sökande är aktiv i skytteföreningen enligt kap 5 PMFS 2016:4 551-3 vilken anger två fall:

  • §5 ”För att uppfylla kravet på aktivt medlemskap ska sökanden som inte se-dan tidigare innehar enhandsvapen för målskjutning ha varit medlem i sådan sammanslutning som avses i 2 kap. 3 § förstastycket 2 vapenförordningen (1996:70) i minst sex månader ochunder de senaste sex månaderna ha deltagit i sammanslutningens skjutningar (träning eller tävling) och/eller representerat sammanslutningen i externa tävlingar, sammantaget i genomsnitt minst två gånger per månad.”
  • §6 ”För att uppfylla kravet på aktivt medlemskap ska sökanden som sedantidigare innehar enhandsvapen för målskjutning ha varit medlem i sådan sammanslutning som avses i 2 kap. 3 § första stycket 2 vapenförordningen (1996:70) i minst sex månader och under de senaste sex månaderna ha deltagit i sammanslutningens skjutningar (träning eller tävling) och/eller representerat sammanslutningen i externa tävlingar, sammantaget i genomsnitt minst en gång per månad.Undantag från kravet i första stycket får göras vid ansökan om förnyat tillstånd att inneha vapen om det finns särskilda skäl, såsom uppehåll på grund av sjukdom, graviditet eller utlandstjänstgöring.

Vidare skall BSSK’s styrelse intyga att den sökande har behov av vapnet. samt tillräckligt skjutskicklighet.

Behovsgrundande är:

  • Första vapnet: Uppfyller §5 ovan samt vid behov kan uppvisa deltagande i interna tävlingar, externa tävlingar eller logg över aktivitet (tex närvarolistan från nybörjarkursen)
  • Ytterligare vapen: Uppfyller §6 enligt ovan samt ”kan visa att han eller hon inom ramen för kravet på aktivt medlemskap har tränat eller tävlat minst två gånger under de senaste sex månaderna med respektive enhandsvapen som sökanden innehar tillstånd för.”
  • Förnyelse av tillstånd: Uppfyller §6 enligt ovan samt ”kan visa att han eller hon har tränat eller tävlat med sökt vapen minst fyra gånger per år de senaste två åren”

Skjutskicklighet

Svenska Pistolskytteförbundets Guldmärke, Svenska Skyttesportsförbundets Silvermärke eller Svenska Dynamiska Sportskytteförbundets Silvermärke (OBS! endast uppnått krav, märke behöver ej lösas) beroende på vilket förbunds verksamhet som vapnet skall användas i. Märkesfordringarna får ej vara äldre än två år.