Ser detta konstigt ut i din e-postklient? Klicka här.
Till Hemsidan | Avprenumerera

Föredragningslista

 

    Föredragningslista årsmöte Bssk

 

§1    Mötet öppnas

§2    Val av mötesordförande

§3   Val av mötessekreterare

§4   Val av två justeringsmän tillika röstkontrollanter

§5   Fråga om mötet är behörigt utlyst

§6   Fastställande av föredragningslista

§7   Verksamhetsberättelse

§8   Ekonomisk berättelse

§9   Revisionsberättelse

§10 Fråga om ansvarsfrihet

§11 Medlemsavgift för 2016

§12 Styrelsens ersättningar

§13 Motioner

§14 Fastställande av verksamhetsplan

§15 Fastställande av budget

§16 Val av ordförande                      1 år

§17 Val av två styrelseledamöter     2 år

§18 Val av två styrelsesuppleanter  1 år

§19 Val av två revisorer                   1 år

§20 Val av revisionssuppleant         1 år

§21 Val av valberedning                  1 år

§22 Val av driftgrupp                       1 år

§23 Avslutning

 

 

Bodens SpSK - Skyttesport | Bo-Göran Skarpsvärd, Kommendörsgatan 23 A 96131 Boden | [saknas] Information |